Factoringในประเทศไทยและต่างประเทศ

ถ้ากล่าวถึง “Factoring” นั้นหลายคนอาจจะเคยผ่านตามาบ้าง แต่ Factoring นั้นคืออะไรล่ะ?  Factoring นั่นก็คือ การซื้อขายลูกหนี้ต่อจากบริษัทที่เป็นผู้ขาย โดยผู้ที่เป็นผู้ซื้อนั้นได้ถูกเรียกว่า Factor ซึ่งเป็นบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้นั่นเอง โดยการซื้อขายลูกหนี้หรือ Factoring นั้นมีสองแบบด้วยกัน นั่นก็คือแบบที่ ลูกค้าสามารถที่จะรับทราบและรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสิทธิ์ในการบริหารบัญชีลูกหนี้ และ Factoring อีกแบบหนึ่งก็คือ ลูกค้าไม่ได้รับทราบและรับรู้ในการซื้อขายหรือรายละเอียดของการซื้อขายบัญชีลูกหนี้ ซึ่งแต่ละ Factoring นั้นได้มีการแบ่งย่อยได้อีกหลายประเภท

Time is money, business background

“Factoring ในประเทศไทย” นั้นมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สามฝ่ายด้วยกัน ซึ่งก็คือ บริษัทลูกหนี้, บริษัทผู้ขาย, บริษัทที่รับซื้อบัญชีของลูกหนี้กับบริษัทผู้ขาย ทั้งสามบริษัทนี้คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา Factoring โดยที่แต่ละฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่และสิทธิ์ที่ได้รับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป

  • บริษัทลูกหนี้ คือผู้ที่ทำการซื้อสินค้ามาในรูปแบบของสินเชื่อนั่นเอง และเป็นบริษัทที่จะต้องถูกขายไปให้กับ บริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ต่อไป
  • บริษัทผู้ขาย คือผู้ที่เป็นคนขายสินเชื่อให้กับบริษัทลูกหนี้ และขายบริษัทลูกหนี้ในรูปแบบใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆให้กับบริษัทที่รับซื้อ หรือในที่นี้ก็คือบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้หรือ Factor นั่นเอง
  • บริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ คือบริษัทที่เป็นผู้ซื้อบริษัทลูกหนี้จากผู้ที่ขายสินค้า หรือเรียกว่า Factor โดยทีบริษัท Factoring Company นั้นคือบริษัทที่จะทำการเรียกเก็บการชำระหนี้หรืออาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในบัญชีของลูกหนี้แต่ไม่ได้มีหน้าที่เรียกเก็บค่างวด ซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกได้หลายประเภทอีกด้วย

การทำ Factoring ระหว่างประเทศนั้นสามารถที่จะทำได้โดยการเปิดบัญชีโดยตรง โดยจะมีบริษัท Factorเข้ามาสนับสนุนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดความเสี่ยงในการซื้อขายของคู่ค้า การทำ Factoring ระหว่างประเทศนั้น จะมีมีบุคคลที่สี่ เข้ามาช่วยในการทำ Factoringเพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาในการทำ Factoring การทำสัญญา Factoringนั้นแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายด้วยกัน คือ ผู้ส่งออก บริษัททำFactoringส่งออก ผู้นำเข้า และบริษัททำ Factoring นำเข้า โดยทั้ง 4 ฝ่ายจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันอกไป

  1. ผู้ส่งออก คือผู้ที่ต้องติดต่อและตกลงทำสัญญากับ Factoringส่งออกโดยจะเป็นการโอนบัญชีของลูกหนี้ให้กับ Factoringส่งออกเป็นผู้ติดตามและเรียกเก็บเงินที่ลูกหนี้นำมาชำระตามงวด
  2. บริษัทFactoringส่งออก ทำหน้าที่เลือกบริษัทที่จะทำการ Factoring ด้วย
  3. บริษัทFactoringน้ำเข้า คือบริษัทที่ Factoring ส่งออกได้มอบหมายและทำสัญญาเพื่อดูแลบัญชีรวมทั้งเรียกเก็บในการชำระหนี้ของผู้นำเข้า
  4. ผู้นำเข้า เป็นผู้ที่ได้รับสินค้าและต้องเป็นผู้ชำระหนี้ให้กับบริษัท Factoring นำเข้า และคืนเอกสารให้กับผู้ส่งออก

 

อ้างอิงเกี่ยวกับ Factoring : https://www.smelink.net